آنچه ما انجام می دهیم

آنچه ما انجام می دهیم:
گروه حقوقی دادپی در دو حوزه به شرح ذیل اقدام به ارائه خدمات می نماید:
الف) قبول وکالت
ب) ارائه خدمات مشاوره

موسیسن گروه حقوقی دادپی تصمیم دارند تا در کنار مشاورین و همکاران گروه، نسبت به ارائه خدمات در دو حوزه فوق و به شرح بخش های ذیل اقدام نمایند. این بدان معناست که اعضا این گروه با دقت با نظر در تخصص هر یک و نیز به پشتوانه تجربیات ارزنده هر کدام در حوزه مورد نظر برگزیده شده اند تا در نهایت تخصص گرایی و ارائه خدمات جامع به موکلین محقق گردد به نحوی که به نیازهای موکلین در عرصه های مختلف حقوق پاسخ داده شود.

  1. حقوق تجارت بین الملل
  2. حقوق مالی
  3. حقوق کیفری
  4. حقوق قراردادها
  5. حقوق شهرداری
  6. حقوق مالکیت فکری
  7. حقوق ورزشی
  8. تأمین اجتماعی
  9. مالیات
  10. مهاجرت