چشم اندازها و ارزش ها

چشم اندازها

تقویت سرمایه اجتماعی وکلا در جامعه، با تاکید بر صداقت و شان انسانی و قانونی وکیل دادگستری و آموزش و دفاع از حقوق افراد، آرمانی ست که ما را گرد هم آورده است. گستردگی جوامع انسانی، پیچیدگی مناسبات و فراوانی قوانین و مقررات نیازمند رویکرد تخصص گرایانه در مواجهه با مسائل حقوقی است؛ لذا امید است بتوانیم به دور از کلیشه ها و شعارهای مرسوم، به سهم خود و به پشتوانه تخصصمان، مدافع و نگهبان قانون و عدالت باشیم.


ارزش ها

آنچه بدان اعتقاد داریم: (هشت ارزش اصلی گروه حقوقی دادپی)
کیفیت:
ارائه خدمات تخصصی، حرفه ای و توام با خلاقیت و دانش حقوقی هدف گروه دادپی است.
خدمات قابل ارائه در هر بخش توسط متخصصین آن حوزه و منطیق با نیازهای موکل صورت می پذیرد.

تعهد:
گروه حقوقی دادپی مدافع منافع موکل و متعهد به حفظ حقوق ایشان است.

اعتماد سازی:
جلب اعتماد موکل با حفظ اسرار ایشان و در سایه احترام متقابل والاترین هدف گروه حقوقی دادپی است.

خلاقیت:
گروه حقوقی دادپی بر اساس نیاز موکل اقدام به ارائه راه کارهای حقوقی خلاقانه و وفق آخرین دانسته های حقوقی می نماید.

وحدت:
گروه حقوقی دادپی بدنه ای یکپارچه و واحد هستند که در راستای منافع موکل و نیازهای ایشان در حوزه های مختلف حقوقی با یکدیگر همکاری می کنند.

پیشرفت:
گروه حقوقی دادپی با ارائه خدمات حقوقی در حوزه های مختلف، درصدد همراهی با موکلین و برآورده کردن نیازهای حقوقی ایشان در عرصه های مختلف است تا شاهد ذشد و شکوفایی ایشان در حوزه کاری خود باشد.

دانش و تخصص:
از مزایای گروه حقوقی دادپی برخورداری از تیمی حرفه ای از حقوقدانان و وکلا در حوزه های مختلف می باشد. مشاورین با تجربه ای که قادرنر تا دانش خود را در قالب راهکار جامع حقوقی در اختیاز موکل قرار دهند.

ارتقاء گروه:
گروه حقوقی دادپی قصد دارد تا با یاری و جذب متخصصین حقوقی و غیرحقوقی، فعالین بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را در راه اندازی و بهبود کسب و کار خود یاری نماید و نیز در جهت تکمیل و ارتقاء تیم خود تلاش نماید.