حقوق قراردادها


در دوران کنونی همگان به این باور رسیده‌اند که اخذ خدمات تخصصی حقوقی و قراردادی قبل از انجام هر معامله و آغاز هر تجارتی (در هر سطح و در هر حوزهای) از بسیاری مشکلات و ادعاهای احتمالی در آینده جلوگیری می‌نماید.

بدیهی است که شفاف شدن موضوعات، مذاکره موثر و تخصصی و نیز نهایی و مکتوب نمودن توافقات طرفین به نحوی که مدنظر آنها در جریان مذاکرات بوده است، ضروری بوده و نتیجه مطلوب است.

در این راستا گروه حقوقی دادپی، با کمک متخصصین و مشاورین خود در حوزه‌های ذیل ارائه خدمات می‌نماید:

• شرکت در مذاکرات قراردادی، تهیه و تنظیم پیش‌نویس قراردادها و همراهی با موکلین و مراجعین محترم تا مرحله نهایی شدن، امضاء و انعقاد قرارداد

• تهیه و تنظیم انواع قراردادهای حوزه نفت و انرژی و پتروشیمی در سطح پایین دستی

• تهیه و تنظیم انواع قراردادهای پیمانکاری (EPC, EP, C) و قراردادهای سرمایه‌گذاری (BOT, BLT)

• تهیه و تنظیم قراردادهای حوزه IT از جمله قراردادهای توسعه نرم‌افزار، انتقال نرم‌افزار(Distribution Agreement) تولید و پشتیبانی نرم‌افزار، انتقال لیسانس، ارائه خدمات پرداخت (در حوزه ارائه خدمات توسط شرکت‌های PSP و شرکت‌های پرداخت‌یار)

• تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به فاینانس و مشارکت (Joint Venture, Consortium Agreement)، موافقت‌نامه محرمانگی (NDA) و اسناد مربوط به توافقات قبل از شرکت در مناقصات (Pre-Bid Agreement)

• بررسی مفاد قراردادهای منعقده و ادعاهای احتمالی (Claim Management)

• استفاده از راهکارها و روش‌های موثر در تغییر، اصلاح و یا تکمیل مفاد قراردادهای منعقده در صورت نیاز و توافق طرفین

• ارائه گزارش تحلیل ریسک (Risk Analysis) در خصوص انواع قراردادها