حقوق شهرداری

گسترش جمعیت شهرها و افزایش شهرنشینی مناسبات جدیدی را در روابط افراد به وجود می آورد که نیازمند تعیین و تنظیم قواعد حقوقی جدیدی است.

افراد علاوه بر روابطی که با یکدیگر داشته و در قالب حقوق خصوصی بدان پرداخته می شود در بخشی از روابط خود با دولتها و سازمان های عمومی سر و کار خواهند داشت. شهرداری نیز از آن دسته سازمانهای عمومی غیر دولتی است که حقوق افراد با آن گره خورده و دعاوی بسیاری له یا علیه آن در محاکم جریان دارد.

گاه شهرداری مدعی تخلف شهروندان بوده و گاه شهروندان شهرداری را متهم به تضییع حقوق خود می نمایند. اختلاف در صدور پروانه، تخلفات ساختمانی افراد، تملک اراضی، حریم و محدوده، عوارض، تغییر کاربری و مباحث مربوط به صلاحیت مراجع قانونی بخشی از مواردی است که در بخش حقوق شهری و شهرداری ها بدان پرداخته می شود.

تغییرات پیوسته و گستردگی قوانین و مقررات شهری و مناسبات قدرت همواره افراد را در برابر سازمان های عمومی و دولتی دچار نگرانی و سردرگمی می نماید. لذا دانش حقوقی و تخصصی در زمینه حقوق شهری و شهرداری می تواند از حقوق افراد در برابر شهرداری ها دفاع نموده و همزمان مانع تخلف افراد و شهروندان از قوانین و مقررات موجود گردد. گروه حقوقی دادپی در این بخش در کنار شما خواهند بود.