حقوق مالی

حقوق مالی متشکل از سه حوزه حقوق بازار سرمایه و بورس، حقوق بانکی و حقوق بیمه می‌باشد با این توضیح که حقوق عمومی مالی به حوزه‌های بودجه دولتی و مباحثحقوق مالی متشکل از سه حوزه حقوق بازار سرمایه و بورس، حقوق بانکی و حقوق بیمه می‌باشد با این توضیح که حقوق عمومی مالی به حوزه‌های بودجه دولتی و مباحث نیز می‌پردازد.

در ایران این رشته از حقوق بسیار نوپاست و وکلای اندکی در این حوزه به صورت تخصصی از مطالعات عمیق و تسلط کافی برخوردارند و در یک دهه اخیر کتب اندکی در زمینه حقوق بانکی و حقوق بورس تالیف و مقالاتی نیز تدوین شده است.

ترجیح بر آن است که دعاوی حقوقی مربوط به این حوزه به دلایل پیش‌گفته و نیز به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن موضوعات آن و عدم اشراف محاکم دادگستری ایران، در مراجع داوری رسیدگی شوند؛ در سال‌ ۱۳۹۴ دادسرای جرایم پولی و بانکی و متعاقبا مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در این حوزه راه‌اندازی شده‌اند با این هدف که قضات تعلیم‌دیده و مجرب با تسلط بر مقررات حوزه حقوق مالی به جرایم ارتکابی رسیدگی نمایند.


حقوقدانان مجرب و متخصص گروه حقوقی دادپی نسبت به ارائه خدمات مشاوره در حوزه حقوق مالی، تنظیم قراردادهای مربوطه و نیز شرکت در جلسات داوری و وکالت در حوزه دعاوی مالی اقدام می‌نماید.